Cho phương trình x^2-(m+3)x+m-1=0(ẩn x. tham số m) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1,x2 sao cho x1< $\frac{-1}{2}$

Photo of author

By Samantha

Cho phương trình x^2-(m+3)x+m-1=0(ẩn x. tham số m) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1,x2 sao cho x1< $\frac{-1}{2}$ { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " Cho phương trình x^2-(m+3)x+m-1=0(ẩn x. tham số m) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1,x2 sao cho x1< $ frac{-1}{2}$
Viết một bình luận