Cho phương trình x²-5x+1=0. Gọi $x_{1},x_{2}$ là hai nghiệm của phương trình. Tính giá trị biểu thức: $A=x_{1}\sqrt{x_{1}}+x_{2}\sqrt{x_{2}}$

Photo of author

By Charlie

Cho phương trình x²-5x+1=0. Gọi $x_{1},x_{2}$ là hai nghiệm của phương trình. Tính giá trị biểu thức: $A=x_{1}\sqrt{x_{1}}+x_{2}\sqrt{x_{2}}$
Viết một bình luận