Cho phương trình ẩn x tham số:$x^{2}$ +2mx+ $m^{2}$ -3m+2=0 (1) a, Tìm m để phương trình (1) có nghiệm bằng 0. Tìm nghiệm còn lại nếu có? b,Xác định m

Photo of author

By Lydia

Cho phương trình ẩn x tham số:$x^{2}$ +2mx+ $m^{2}$ -3m+2=0 (1)
a, Tìm m để phương trình (1) có nghiệm bằng 0. Tìm nghiệm còn lại nếu có?
b,Xác định m để phương trình (1) có hai nghiệm x1,x2 thoả mãn :x2+2.x1=3
Viết một bình luận