Cho phương trình bậc hai x^2 – 2(m+1)x+4m =0. Phương trình có 2 nghiệm khi nào?

Photo of author

By Madeline

Cho phương trình bậc hai x^2 – 2(m+1)x+4m =0. Phương trình có 2 nghiệm khi nào?
Viết một bình luận