Cho phương trình bậc hai x^2 – 2( m-1)x – 4m = 0. Phương trình vô nghiệm khi: A. m ≤ -1 B. m ≥ -1 C. m > – 1

Photo of author

By Nevaeh

Cho phương trình bậc hai x^2 – 2( m-1)x – 4m = 0. Phương trình vô nghiệm khi:
A. m ≤ -1 B. m ≥ -1 C. m > – 1 D. Một đáp án khác




Viết một bình luận