Cho phương trình bậc hai: $x^{2}$ -6x+m=0 (m là tham số). Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt $x_{1}$ và $x_{2}$ thỏa mãn: $3x_{1}$ +$2x_{

Photo of author

By Camila

Cho phương trình bậc hai: $x^{2}$ -6x+m=0 (m là tham số). Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt $x_{1}$ và $x_{2}$ thỏa mãn: $3x_{1}$ +$2x_{2}$ =20
Viết một bình luận