Cho phương trình x mũ 2 + 2 x + m – 2 = 0 (m tham số) a) giải phương trình khi m = -1 b)biết x1=-1 là nghiệm pt (1).Tìm m rồi tìm nghiệm còn lại c)Tì

By Ayla

Cho phương trình x mũ 2 + 2 x + m – 2 = 0 (m tham số)
a) giải phương trình khi m = -1
b)biết x1=-1 là nghiệm pt (1).Tìm m rồi tìm nghiệm còn lại
c)Tìm m pt(1) có hai nghiệm trái dấu
d) tìm m phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 sao cho biểu thức M=(x1-x2)^2+10.x1.x2đạt gtri lớn nhất?

0 bình luận về “Cho phương trình x mũ 2 + 2 x + m – 2 = 0 (m tham số) a) giải phương trình khi m = -1 b)biết x1=-1 là nghiệm pt (1).Tìm m rồi tìm nghiệm còn lại c)Tì”

 1. a) thay m= -1 vào pt ta có:

     x²+2x -1-2=0

  ⇔x²+2x-3=0

  ⇔x²+3x-x-3=0

  ⇔x(x+3)-(x+3)=0

  ⇔(x+3)(x-1)=0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x+3=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-3\\x=1\end{array} \right.\) 

  b) thay x= -1 vào pt 

     (-1)²+2(-1)+m-2=0

  ⇔1 -2+m-2=0

  ⇔ m-3=0

  ⇔m=3

  Thay m=3 vào pt ta có:

     x²+2x+3-2=0

  ⇔x²+2x+1=0

  ⇔ (x+1)²=0

  ⇔ x+1 =0

  ⇔ x= -1

  c) pt có 2 nghiệm trái dấu khi 

         ac<0

  ⇔ m-2 <0

  ⇔ m <2

  Trả lời
 2. a, 

  Thay $m=-1$: 

  $x^2+2x-3=0$

  $\Leftrightarrow (x-1)(x+3)=0$

  $\Leftrightarrow x=1; x=-3$ 

  b, 

  Thay $x=-1$:

  $1-2+m-2=0$ 

  $\Leftrightarrow m=3$ 

  $\Rightarrow x^2+2x+1=0$ 

  $\Leftrightarrow (x+1)^2=0$ 

  (phương trinht có nghiệm duy nhất $x=-1$) 

  c,

  Để phương trình có nghiệm:

  $\Delta’=1-m+2= -m+3\ge 0$

  $\Leftrightarrow m\le 3$

  Hai nghiệm trái dấu khi $P=x_1x_2<0$

  $\Rightarrow m-2<0$

  $\Leftrightarrow m<2$  (TM)

  d, 

  Theo Viet: 

  $x_1+x_2=-2$ 

  $x_1x_2=m-2$ 

  $\Rightarrow M=4+10.(m-2)$

  $= 10m-16$ (???)

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm