Cho pt x^2 -2x + m -3=0. Tìm m để pt có 2 nghiệm x1;x2 thỏa mãn x1^2 + 3.×2^2 =4x1x2

Photo of author

By Faith

Cho pt x^2 -2x + m -3=0. Tìm m để pt có 2 nghiệm x1;x2 thỏa mãn x1^2 + 3.×2^2 =4x1x2
Viết một bình luận