Cho pt: x^2 – 2mx + m^2 – 2m=0. Tìm m để pt có 2no thỏa mãn P= x1(x1 + 1) + x2(x2 + 1) + 2021 đạt GTNN

Photo of author

By Everleigh

Cho pt: x^2 – 2mx + m^2 – 2m=0. Tìm m để pt có 2no thỏa mãn P= x1(x1 + 1) + x2(x2 + 1) + 2021 đạt GTNN
Viết một bình luận