Cho pt: x^2 – 2mx + m^2 – 3 = 0 Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

Photo of author

By Parker

Cho pt: x^2 – 2mx + m^2 – 3 = 0
Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.
Leave a Comment