Cho pt : x²-(2m-1)x+m(m-1)=0 Tìm m để phương trình có 2no phân biệt thỏa mãn( $x_{1}$<$x_{2}$ ) Chứng minh : $x_{1}$ ²-2 $x_{2}$+3 $\geq$ 0

Photo of author

By Maria

Cho pt : x²-(2m-1)x+m(m-1)=0
Tìm m để phương trình có 2no phân biệt thỏa mãn( $x_{1}$<$x_{2}$ ) Chứng minh : $x_{1}$ ²-2 $x_{2}$+3 $\geq$ 0




Viết một bình luận