Cho pt ẩn x ,tham số m : x^2-(2m-1)x+m^2+m-3=0 Gọi x1,x2 là hai nghiệm khác nhau của pt tìm tất cả các giá trị của m thỏa mãn x1(x1-1)+x2(x2-1)=18

Photo of author

By Abigail

Cho pt ẩn x ,tham số m : x^2-(2m-1)x+m^2+m-3=0
Gọi x1,x2 là hai nghiệm khác nhau của pt tìm tất cả các giá trị của m thỏa mãn x1(x1-1)+x2(x2-1)=18
Viết một bình luận