Cho pt: (m-2)x^2 – 2(m+2)x + 2(m-1)=0. Tìm hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm ko phụ thuộc vào m.( giải chi tiết nha)

Photo of author

By Vivian

Cho pt: (m-2)x^2 – 2(m+2)x + 2(m-1)=0. Tìm hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm ko phụ thuộc vào m.( giải chi tiết nha)
Viết một bình luận