cho pt mx^2-2(m-1)x +m+1=0 định m để pt có 2 nghiệm mà nghiệm này bằng 2 lần nghiệm kia

Photo of author

By Aaliyah

cho pt mx^2-2(m-1)x +m+1=0
định m để pt có 2 nghiệm mà nghiệm này bằng 2 lần nghiệm kia
Viết một bình luận