Cho số phức z = a + bi (a,b thuộc R) thỏa mãn $a$ $+$ $(b-1)i$ = $\frac{1+3i}{1-2i}$ . Giá trị nào là môđun của z? A:1 B:5 C: $\sqrt{10}$ D: $\sqrt{

Photo of author

By Amaya

Cho số phức z = a + bi (a,b thuộc R) thỏa mãn $a$ $+$ $(b-1)i$ = $\frac{1+3i}{1-2i}$ . Giá trị nào là môđun của z?
A:1
B:5
C: $\sqrt{10}$
D: $\sqrt{5}$
Viết một bình luận