Cho tam giac ABC can tai A , tren canh AB;AC lan luot lay cac diem D;E sao cho AD=AE. CM : BE=CD . GIÚP MIK Y , MIK CHO 5 SAO

By Amaya

Cho tam giac ABC can tai A , tren canh AB;AC lan luot lay cac diem D;E sao cho AD=AE. CM : BE=CD . GIÚP MIK Y , MIK CHO 5 SAO

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận