cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn(O).các đường cao BE,CF của tam giác ABC cắt nhau tại H . Chứng minh rằng 4 điểm B,F,E,C cùng thuộc

Photo of author

By Sadie

cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn(O).các đường cao BE,CF của tam giác ABC cắt nhau tại H . Chứng minh rằng 4 điểm B,F,E,C cùng thuộc 1 đường tròn
b.chứng minh:AH.BF=EF.HB
Viết một bình luận