Cho tam giác ABC có AB>AC. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho góc ACD= góc ABC. Chứng minh rằng: AC^2=AD.AB.

Photo of author

By Jade

Cho tam giác ABC có AB>AC. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho góc ACD= góc ABC. Chứng minh rằng: AC^2=AD.AB.
Leave a Comment