Cho tam giác ABC có AB < AC. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD = AB. Gọi P, Q là trung điểm của AD, BC và I là giao điểm các đường vuông g

Photo of author

By Natalia

Cho tam giác ABC có AB < AC. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD = AB. Gọi P, Q là trung điểm của AD, BC và I là giao điểm các đường vuông góc với AD và BC tại P và Q. a, Chứng minh tam giác AIB = tam giác DIC. b, Chứng minh AI là tia phân giác của góc BAC. c, Kẻ IE vuông góc với AB, chứng minh AE = 1/2 AD.
Viết một bình luận