Cho tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AC và BC. Chứng mình rằng: vectơ AC + 2 lần vectơ DE = vecto BC + 2 lần vecto AB

Photo of author

By Amaya

Cho tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AC và BC. Chứng mình rằng:
vectơ AC + 2 lần vectơ DE = vecto BC + 2 lần vecto AB
Leave a Comment