Cho tam giác ABC có diện tích 200 cm2 . Kéo dài cạnh đáy BC về phía C thêm một đoạn thẳng CD sao cho BD=3/2BC. Diện tích tamgiác ACD là:

Photo of author

By Remi

Cho tam giác ABC có diện tích 200 cm2 . Kéo dài cạnh đáy BC về phía C thêm một đoạn thẳng CD sao cho BD=3/2BC. Diện tích tamgiác ACD là: a.250cm2 b.100cm2 c.300cm2 d.400cm2 ( cần cả cách làm nha)
Viết một bình luận