Cho tam giác ABC có diện tích 48cmvuông. Canh AB= 16cm; AC= 10cm. Kéo dài AC đến N và AB đến M sao cho BM= CN= 4cm. Nối C với N, nối N với M. a, Tính

Photo of author

By Melanie

Cho tam giác ABC có diện tích 48cmvuông. Canh AB= 16cm; AC= 10cm. Kéo dài AC đến N và AB đến M sao cho BM= CN= 4cm. Nối C với N, nối N với M.
a, Tính diện tích tam giác CBM.
b,Tính diện tích tam giác CMN.
Viết một bình luận