Cho tam giác ABC có diện tích là 360cm2 . D , E lần lượt là ác điểm chính giữa các cạnh BC và AC ; AD và BE cắt ngau tại I a, Tính S tam giác IAE ? b,

Photo of author

By Remi

Cho tam giác ABC có diện tích là 360cm2 . D , E lần lượt là ác điểm chính giữa các cạnh BC và AC ; AD và BE cắt ngau tại I
a, Tính S tam giác IAE ?
b, Tính S tam giác BIC ?
Viết một bình luận