Cho tam giác ABC có diện tích là 40cm². Trêm cạnh AB lấy điểm M sao cho MB = $\frac{1}{4}$ AB, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho NA bằng NC. Đoạn thẳn

Photo of author

By Valerie

Cho tam giác ABC có diện tích là 40cm². Trêm cạnh AB lấy điểm M sao cho MB = $\frac{1}{4}$ AB, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho NA bằng NC. Đoạn thẳng BN cắt CM tại K.
a, Tính diện tích tam giác MBN
b, Tính diện tích tam gián MNK
Viết một bình luận