Cho tam giác ABC, gọi I là giao điểm hai phân giác góc A và B. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB ở M và AC ở N Chứng minh MN=BM+CN

Photo of author

By Rose

Cho tam giác ABC, gọi I là giao điểm hai phân giác góc A và B. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB ở M và AC ở N
Chứng minh MN=BM+CN
Leave a Comment