Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Kẻ BE và CF cùng vuông góc với đường thẳng AM ở E và F CM: a) BE= CF b) BF//CE c) AE+AF= 2AMC

By Eva

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Kẻ BE và CF cùng vuông góc với đường thẳng AM ở E và F
CM: a) BE= CF
b) BF//CE
c) AE+AF= 2AMC
Viết một bình luận