Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O) có 3 đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H .cmr $\frac{EF}{BC}$+ $\frac{FD}{AC}$ +$\frac{ED}{AB}$ $\geq$ $\frac{3}{2}$

Photo of author

By Autumn

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O) có 3 đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H .cmr
$\frac{EF}{BC}$+ $\frac{FD}{AC}$ +$\frac{ED}{AB}$ $\geq$ $\frac{3}{2}$
Viết một bình luận