cho tam giác ABC ,trên AB lấy điểm M sao AM = 1/3 AB.Trên AC lấy N sao cho AN= 2/3 AC.Biết diện tích tam giác ABC là 90 cm vuông.Tính s tứ giác MNCB

Photo of author

By Audrey

cho tam giác ABC ,trên AB lấy điểm M sao AM = 1/3 AB.Trên AC lấy N sao cho AN= 2/3 AC.Biết diện tích tam giác ABC là 90 cm vuông.Tính s tứ giác MNCB
Giúp Mk,
Mình cho hay nhất
Viết một bình luận