Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM =1/2 AB. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN= 1/3 AC. Hai đoạn thẳng BN và CM cắt nhau tại O. Biết

Photo of author

By Elliana

Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM =1/2 AB. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN= 1/3 AC. Hai đoạn thẳng BN và CM cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác AOC bằng 24 cm2. Tính diện tích tam giác AOB. Tính tỉ số ON/OB
Viết một bình luận