Cho tam giác ABC vuông A , có trung tuyến AM , BN ,CP . Từ N kẻ đường song song với PC giao BC tại E . Đường thẳng qua E và song song với BN giao đườn

Photo of author

By Elliana

Cho tam giác ABC vuông A , có trung tuyến AM , BN ,CP . Từ N kẻ đường song song với PC giao BC tại E . Đường thẳng qua E và song song với BN giao đường thẳng qua B và song song với CP tại K .
a: c/m tứ giác PNEC ,tứ giác BNEK LÀ HÌNH bình hành
b: c/m tứ giác ANMP là hình chữ nhật
c: M,P,K thẳng hàng
d: Có khi nào tứ giác PNCK là hình thang cân
Leave a Comment