Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3, AC = 4. a) Tính BC b) Gọi M là trung điểm của BC. Tính AM c)Gọi AH vuông góc với BC tính AH

Photo of author

By Emery

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3, AC = 4.
a) Tính BC
b) Gọi M là trung điểm của BC. Tính AM
c)Gọi AH vuông góc với BC tính AH
Leave a Comment