Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm và tam giác HKI vuông tại H, HI = 15cm, IK = 25cm. Tam giác ABC và HKI có đồng dạng với nhau không? V

Photo of author

By Anna

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6cm, AC = 8cm và tam giác HKI vuông tại H, HI = 15cm, IK = 25cm.
Tam giác ABC và HKI có đồng dạng với nhau không? Vì sao ? Nếu hai tam giác đồng dạng, hãy tìm tỉ số đồng dạng và tỉ số chu vi của hai tam giác.
Viết một bình luận