Cho tam giác ABC vuông tại A(AB

By Faith

Cho tam giác ABC vuông tại A(AB { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " Cho tam giác ABC vuông tại A(AB góc FME = 90' Do góc AFM=góc FME=góc MEA=góc EAF=90' => AEMF là hình chữ nhật Tự vẽ hình nha Câu c khó wá hk bít lm", "upvoteCount": 0, "dateCreated": "9/25/2021 11:50:07 PM", "url": "https://mtrend.vn/cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac-co-am-la-dg-trung-tuyen-tu-m-ke-me-vuong-goc-ab-mf-vuong-goc-858/#comment-419211", "author": { "@type": "Person", "url" : "https://mtrend.vn/author/minhuyen", "name": "minhuyen" } },{ "@type": "Answer", "text": "Đáp án: Giải thích các bước giải: A) Xét tứ giác AEMF có: *AEM + *EMF + *MFA + *FAE = 360 độ hay 90 độ + *EMF + 90 độ + 90 độ = 360 độ => *FME = 360 độ - (90 độ - 90 độ - 90 độ) = 90 độ Do *AEM = *EMF = *MFA = *FAE = 90 độ nên AEMF là hình chữ nhật P/s: Có thể lập luận mình hơi không hay. mấy chỗ dấu * là góc nha", "upvoteCount": 0, "dateCreated": "9/25/2021 11:49:32 PM", "url": "https://mtrend.vn/cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac-co-am-la-dg-trung-tuyen-tu-m-ke-me-vuong-goc-ab-mf-vuong-goc-858/#comment-419212", "author": { "@type": "Person", "url" : "https://mtrend.vn/author/cobelolen", "name": "cobelolen" } } ] } }
Viết một bình luận