Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 12cm AC = 18cm. Điểm E nằm trên cạnh AC biết CE = 2xAE. Từ điểm E kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại F

Photo of author

By Ivy

Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 12cm AC = 18cm. Điểm E nằm trên cạnh AC biết CE = 2xAE. Từ điểm E kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC tại F.
a) Tinha diện tích tam giác FAB
b) Tính diện tích tam giác FAC
c) Tính độ dài EF.
Viết một bình luận