Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AC = 8cm; HC = 4cm. Tính BC, AH và diện tích tam giác ABC.

Photo of author

By Ivy

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AC = 8cm;
HC = 4cm. Tính BC, AH và diện tích tam giác ABC.
Viết một bình luận