Cho tam giác ABC vuông tại A. Phân giác CD. Lấy E sao cho A là trung điểm DE, lấy F sao cho BC là trung trực DF. Gọi I là giao điểm của BC và DF. a) C

Photo of author

By Adeline

Cho tam giác ABC vuông tại A. Phân giác CD. Lấy E sao cho A là trung điểm DE, lấy F sao cho BC là trung trực DF. Gọi I là giao điểm của BC và DF.
a) CM: DE = DF
b) CD là trung trực EF
c) CM: D,C,E,I,F,A đồng quy
Viết một bình luận