Cho tập X có 2021 phần tử phân biệt, số các hoán vị của tập X là ?

Photo of author

By Madeline

Cho tập X có 2021 phần tử phân biệt, số các hoán vị của tập X là ?
Viết một bình luận