cho tập hợp A={1;2},B={0;4;5} viết các tập hợp: một phần từ thuộc A và một, phần tử thuộc B ………………………………..và hai phần tử thuộc

Photo of author

By Harper

cho tập hợp A={1;2},B={0;4;5}
viết các tập hợp:
một phần từ thuộc A và một, phần tử thuộc B
………………………………..và hai phần tử thuộc B
Viết một bình luận