Cho tập hợp P = {1;1/2;1/3;1/4;1/5}. Hãy mô tả tập hợp P bằng cách nêu dấu hiệu đặc trung của các phần tử của nó.

Photo of author

By Amara

Cho tập hợp P = {1;1/2;1/3;1/4;1/5}. Hãy mô tả tập hợp P bằng cách nêu dấu hiệu đặc trung của các phần tử của nó.
Viết một bình luận