cho x thuộc z bt -5/6 lớn hơn hoặc bằng x/4 lớn hơn hoặc bằng -1/9 khi đó ta có x thuộc…….. sắp xếp các số theo thứ tự 1/3 -1 và 1/6, âm 7/9 25%

Photo of author

By Emery

cho x thuộc z bt -5/6 lớn hơn hoặc bằng x/4 lớn hơn hoặc bằng -1/9 khi đó ta có x thuộc……..
sắp xếp các số theo thứ tự 1/3 -1 và 1/6, âm 7/9 25%
Leave a Comment