Cho tớ hỏi câu: I’m going the fastest/ as fast as I can already. Câu này nên viết so sánh gì và TẠI SAO VẬY Ạ? Giúp mình với

Photo of author

By Julia

Cho tớ hỏi câu: I’m going the fastest/ as fast as I can already.
Câu này nên viết so sánh gì và TẠI SAO VẬY Ạ?
Giúp mình với
Leave a Comment