Cho tứ giác ABCD có AB = AD, CB = CD. Chứng minh AC là đường trung trực của BD

Photo of author

By Maya

Cho tứ giác ABCD có AB = AD, CB = CD. Chứng minh AC là đường trung trực của BD
Viết một bình luận