Cho x,y,a,b là các số thực thỏa mãn `x^4/a + y^4/b= (x^2+y^2)/(a+b)` và `x^+y^2=1` Chứng minh: `x^2006/a^1003 + y^2006/b^1003 = 2/(a+b)^1003`

Photo of author

By Allison

Cho x,y,a,b là các số thực thỏa mãn
`x^4/a + y^4/b= (x^2+y^2)/(a+b)` và `x^+y^2=1`
Chứng minh:
`x^2006/a^1003 + y^2006/b^1003 = 2/(a+b)^1003`
Viết một bình luận