Cho `x,y in RR, x+y=1` Tìm GTNN của: `P=x^3+y^3+xy`

Photo of author

By Liliana

Cho `x,y in RR, x+y=1` Tìm GTNN của: `P=x^3+y^3+xy`
Viết một bình luận