Cho `x,y` là 2 số thực thỏa mãn `(x+y)^2+7(x+y)+y^2+10=0` Tim GTNN và GTLN của `A=x+y+1`

Photo of author

By Audrey

Cho `x,y` là 2 số thực thỏa mãn
`(x+y)^2+7(x+y)+y^2+10=0`
Tim GTNN và GTLN của `A=x+y+1`
Viết một bình luận