Cho x,y,z khác 0 và `x+y+z=1/x+1/y+1/z=0` Cmr `(x^6+y^6+z^6)/(x^3+y^3+z^3)=xyz`

Photo of author

By Emery

Cho x,y,z khác 0 và `x+y+z=1/x+1/y+1/z=0`
Cmr
`(x^6+y^6+z^6)/(x^3+y^3+z^3)=xyz`

0 bình luận về “Cho x,y,z khác 0 và `x+y+z=1/x+1/y+1/z=0` Cmr `(x^6+y^6+z^6)/(x^3+y^3+z^3)=xyz`”

 1. Đáp án:

  Ta có

  `x^2 + y^2 + z^2 = (x + y + z)^2 – 2(xy + yz + zx)`

  `= (x + y + z)^2 – 2xyz . [(xy + yz + zx)/(xyz)]`

  `= (x + y + z)^2  – 2xyz . (1/x + 1/y + 1/z)`

  `= 0^2 – 2xyz . 0`

  `= 0`

  Do `x^2,y^2,z^2 ≥ 0`

  `-> x^2 + y^2 + z^2 ≥ 0`

  Dấu “=” xảy ra `<=> x = y = z = 0`

  Vô lí 

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận