Cho `x,y,z` là các số thực không âm thỏa mãn `x^2z^2 + y^2z^2 + 1 ≤ 3z` Tìm min `P = 1/(x + 1)^2 + 8/(y + 3)^2 + (4z^2)/(1 + 2z)^2`

Photo of author

By Maria

Cho `x,y,z` là các số thực không âm thỏa mãn `x^2z^2 + y^2z^2 + 1 ≤ 3z`
Tìm min `P = 1/(x + 1)^2 + 8/(y + 3)^2 + (4z^2)/(1 + 2z)^2`
Viết một bình luận