Cho `x,y,z` là các số thực không âm Tính min A= x^4 + y^4 + z^4 biết x+y+z=2

Photo of author

By Iris

Cho `x,y,z` là các số thực không âm
Tính min A= x^4 + y^4 + z^4 biết x+y+z=2
Viết một bình luận