Chọn câu trả lời không đúng. A. Có thể có công cơ học khi tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển B. Lực hút của Trái Đất tác dụng vào vật không thực hi

Photo of author

By Mackenzie

Chọn câu trả lời không đúng.
A. Có thể có công cơ học khi tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển
B. Lực hút của Trái Đất tác dụng vào vật không thực hiện công
C. Công cơ học là công của lực
D. Công cơ học phụ thuộc vào lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển
Leave a Comment