Chọn từ thích hợp và chia thì động từ rồi điền vào chỗ trống:(drop)(brush) (wash) (talk)(play)(fix)(cry)(walk)(study) (help) 1 They=for th

By Everleigh

Chọn từ thích hợp và chia thì động từ rồi điền vào chỗ trống:(drop)(brush) (wash) (talk)(play)(fix)(cry)(walk)(study) (help)
1 They…………for their exam for 3 months. *
2. Susan ………….to me quietly now. *
3. Thomas ……….me with my homework. *
4. Daniel……..his car yesterday. *
5. The baby…..for 15 minutes. (cry) *
6. The man……so fast when he……his watch yesterday. *
7. The mechanic ……the car already.
sai là bay màu nhé mấy cưngg

0 bình luận về “Chọn từ thích hợp và chia thì động từ rồi điền vào chỗ trống:(drop)(brush) (wash) (talk)(play)(fix)(cry)(walk)(study) (help) 1 They=for th”

Viết một bình luận